W trosce o bezpieczeństwo informujemy, że TAURON Sprzedaż sp. z o.o. w ramach opisanej akcji zmiany systemu rozliczeniowego
nie aktualizuje umów za pośrednictwem przedstawicieli handlowych i nie żąda od klientów odsyłania podpisanych dokumentów.

Nowe i proste zasady rozliczania opłat za energię elektryczną

TAURON Sprzedaż sp. z o.o. proponuje swoim Klientom indywidualnym (korzystającym z energii elektrycznej dla potrzeb gospodarstw domowych) z obszaru wałbrzyskiego, jeleniogórskiego i legnickiego nowe zasady rozliczania opłat za energię elektryczną. Oferta polega na rozliczaniu opłat w sześciomiesięcznym cyklu. Proponowane zmiany będą wprowadzane od marca 2012 roku.

Na czym polegają zmiany

Dotychczas Klienci rozliczani byli za energię elektryczną i usługi dystrybucji co dwa miesiące. Po zmianie sposobu rozliczeń Klient raz na pół roku będzie otrzymywał fakturę z blankietami wpłat o równej wartości.

czytaj więcej

Terminy płatności poszczególnych blankietów przypadać będą raz w miesiącu. Wielkość prognozowanego zużycia energii elektrycznej określona będzie indywidualnie dla każdego Klienta na podstawie ilości energii, którą zużył w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Z rozliczeń w systemie prognozowym od wielu lat korzysta większość Klientów spółki TAURON Sprzedaż. W obszarze krakowskim i będzińskim system ten funkcjonuje z powodzeniem od ponad dwudziestu lat. Klienci cenią go m.in. za możliwość zaplanowania wydatków na energię elektryczną nawet z półrocznym wyprzedzeniem, a także za to, że ponoszą mniejsze koszty opłat stałych. W skali roku Klient rozliczany w systemie sześciomiesięcznym zapłaci o 21,11 zł brutto mniej od Klienta rozliczanego w systemie dwumiesięcznym. W porównaniu do rozliczenia w systemie jednomiesięcznym oszczędnością są jeszcze większe.

NOWY sposób rozliczeń

Po zmianie sposobu rozliczeń Klient będzie otrzymywał fakturę wystawioną na podstawie odczytu licznika energii elektrycznej dokonywanego raz na pół roku.

czytaj więcej

Faktura będzie zawierała rozliczenie zużycia energii w poprzednim okresie oraz wyliczenie należności ustalonych na następne pół roku. Wartość tych płatności będzie określana indywidualnie dla każdego Klienta na podstawie ilości energii, jaką zużył w analogicznym okresie roku poprzedniego. Faktura będzie zawierała maksymalnie 6 blankietów płatnych co miesiąc. Blankiety będą określać prognozowaną wartość zużycia energii w następnym okresie. Dodatkowo, pierwszy blankiet obejmował będzie rozliczenie za poprzedni okres.

Jeżeli w wyniku rozliczenia zużycia energii w poprzednim okresie powstanie:

 • niedopłata - zostanie ona doliczona do pierwszego blankietu wpłat,
 • nadpłata - pomniejszy blankiety wpłat lub będzie mogła zostać zwrócona Klientowi na jego wniosek. (pobierz plik)

Wprowadzenie sześciomiesięcznego okresu rozliczeniowego spowoduje zmianę wyglądu dotychczasowej faktury oraz sposobu jej doręczania. Wszystkie faktury będą doręczane korespondencyjnie, a wraz z pierwszą fakturą prognozową każdy Klient otrzyma ulotkę objaśniającą jak czytać nową fakturę.

Klienci z obszaru wałbrzyskiego mogą spodziewać się pierwszych faktur w systemie prognozowym w marcu i kwietniu 2012 r.,
Klienci z obszaru jeleniogórskiego i legnickiego mogą spodziewać się pierwszych faktur w systemie prognozowym w kwietniu i maju 2012 r.,

PROSTE przejście na sześciomiesięczny okres rozliczeniowy

W okresie od stycznia do lutego 2012 r. Klienci z obszaru wałbrzyskiego, jeleniogórskiego i legnickiego, korespondencyjnie otrzymają:

 1. projekt zmian dotychczasowej Umowy kompleksowej (pobierz plik),
  związanej ze zmianą okresu rozliczeniowego z 2-miesięcznego na 6-miesięczny,
 2. zaktualizowane Ogólne Warunki Umowy (OWU) (pobierz plik).

czytaj więcej

Prosimy o zapoznanie się z przedstawioną propozycja zmian i podjęcie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu załączonego projektu zmian Umowy, w tym Ogólnych Warunków Umowy.

 • W przypadku przyjęcia zaproponowanych zmian do dotychczas obowiązującej Umowy kompleksowej
  nie jest wymagane podejmowanie jakichkolwiek działań ze strony Klienta.
 • W przypadku nieprzyjęcia zaproponowanych zmian do dotychczas obowiązującej Umowy
  Klient ma prawo do złożenia pisemnego wypowiedzenia wiążącej Umowy.
 • W przypadku braku akceptacji propozycji sześciomiesięcznego okresu rozliczeniowego Klient powinien pisemnie wskazać jeden z okresów rozliczeniowych (tj. 1-miesięczny lub 2-miesięczny).
  Druk Wniosku jest dostępny tutaj (pobierz plik).

Ze względu na specyfikę rozliczeń pierwsza faktura w systemie sześciomiesięcznym będzie różniła się
od docelowych faktur VAT:

 • nie będzie zawierać wartości faktycznego zużycia za miniony okres, a jedynie same wartości prognoz na następne miesiące,
 • może zawierać mniej niż sześć blankietów wpłat, w zależności od grupy odczytowej, do której zostanie przypisany Klient.

Stosowanie rozliczeń w cyklu 6-miesięcznym (prognozowym) jest zgodne z przepisami prawa energetycznego.

 

Zobacz, ile zaoszczędzisz

Oszczędności wynikające z wyboru rozliczenia 6-miesięcznego w porównaniu do rozliczenia 1- i 2-miesięcznego.

Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] / netto
Grupa taryfowaw cyklu 1-miesięcznymw cyklu 2-miesięcznymw cyklu 6-miesięcznym
G11 4,34 2,13 0,70
G12 4,34 2,13 0,70
G12g 4,34 2,13 0,70
roczna wartość opłat 52,08 25,56 8,40

Najczęściej zadawane pytania

1. Otrzymałem korespondencję o zmianie umowy, co powinienem zrobić?

Z dniem 1 marca 2012 roku (obszar wałbrzyski) i 1 kwietnia 2012 r. (obszar jeleniogórski i legnicki) TAURON Sprzedaż sp. z o.o.:

 • wprowadza zmiany do umowy kompleksowej oraz
 • proponuje swoim Klientom rozliczenie opłat za energię elektryczną w 6-miesięcznym cyklu (tzw. prognozowym).

W tym celu Klienci z obszaru wałbrzyskiego, jeleniogórskiego i legnickiego, w okresie od stycznia do lutego 2012 r. korespondencyjnie otrzymają:

W przypadku przyjęcia zaproponowanych zmian do dotychczas obowiązującej Umowy kompleksowej, nie jest wymagane podejmowanie jakichkolwiek działań ze  strony Klienta. W przypadku nieprzyjęcia zaproponowanych zmian do dotychczas obowiązującej Umowy, Klient ma prawo do złożenia pisemnego wypowiedzenia wiążącej Umowy. W przypadku braku akceptacji propozycji sześciomiesięcznego okresu rozliczeniowego, Klient powinien pisemnie wskazać jeden z okresów rozliczeniowych (tj. 1-miesięczny lub 2-miesięczny). Druk Wniosku o zmianę warunków umowy kompleksowej (pobierz plik).

2. Których klientów dotyczy zmiana umowy?

Pismo informujące o zmianie Umowy kompleksowej oraz zmianie Ogólnych Warunków Umowy zostało wysłane do klientów indywidulnych (gospodarstwa domowe) z obszaru wałbrzyskiego, jeleniogórskiego i legnickiego.

3. Na czym polega 6-miesięczny cykl rozliczeniowy?

Po zmianie sposobu rozliczeń Klient będzie otrzymywał fakturę wystawioną na podstawie odczytu licznika energii elektrycznej dokonywanego raz na pół roku. Faktura będzie zawierała rozliczenie zużycia energii w poprzednim okresie oraz wyliczenie należności ustalonych na następne pół roku. Wartość tych płatności będzie określana indywidualnie dla każdego Klienta na podstawie ilości energii, jaką zużył w analogicznym okresie roku poprzedniego. Faktura będzie zawierała maksymalnie 6 blankietów płatnych co miesiąc. Blankiety będą określać prognozowaną wartość zużycia energii w następnym okresie. Dodatkowo, pierwszy blankiet obejmował będzie rozliczenie za poprzedni okres.

4. Czy zmiana sposobu rozliczenia jest zgodna z prawem?

Tak, zmiana sposobu rozliczenia jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2011 r., Nr 189, poz. 1126).

Obecnie prognozowy system rozliczeń z powodzeniem funkcjonuje na obszarze bielsko-bialskim, częstochowskim, będzińskim, krakowskim, tarnowskim, wrocławskim i opolskim.

5. Jakie korzyści niesie ze sobą zmiana sposobu rozliczenia na rozliczenia prognozowe?

Korzyści z rozliczania opłat za energię elektryczną w 6-miesięcznym cyklu prognozowym to przede wszystkim:

 • niższa opłata abonamentowa OSD (w porównaniu do rozliczeń w cyklu 2-miesięcznym oszczędność w skali roku wynosi 21,11 zł brutto, natomiast w porównaniu do rozliczeń w cyklu 1-miesięcznym oszczędność w skali roku wynosi 53,73 zł brutto),
 • możliwość planowania wydatków związanych z energią elektryczną z wyprzedzeniem półrocznym,
 • stała wartość należności prognozowych za energię elektryczną, pozwalająca definiować cykliczność  przelewów przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej,
 • ochrona środowiska naturalnego w związku ze zmniejszeniem ilości drukowanych faktur.

6. W jakich cyklach rozliczeniowych mogę być rozliczany?

Zgodnie z zapisami Taryfy TAURON Sprzedaż sp. z o.o. oraz Taryfy TAURON Dystrybucja S.A., Klient indywidualny rozliczany w jednej z grup taryfowych G (tj. G11, G12 lub G12g) może być rozliczany za energię elektryczną w okresie rozliczeniowym:

 • 1-miesięcznym lub
 • 2-miesięcznym lub
 • 6-miesięcznym.

7. Co mam zrobić, jeżeli po otrzymaniu korespondencji nie chcę być rozliczany w cyklu 6-miesięczynym?

Jeżeli Klient nie chce być rozliczany w cyklu 6-miesięcznym powinien złożyć Wniosek o zmianę warunków umowy kompleksowej (pobierz plik),
wskazując na nim jeden z okresów rozliczeniowych (tj. 1-miesięczny lub 2-miesięczny), w którym chce być rozliczany.
Wniosek należy przesłać w terminie i na adres wskazane w piśmie otrzymanym przez Klienta.
Jeżeli w/w Wniosek wpłynie po terminie określonym w przesłanej Klientowi korespondencji, złożenie w/w Wniosku
będzie wiązało się z obowiązkiem zmiany Umowy kompleksowej.

8. Na jakiej podstawie wyliczana jest prognozowana ilość energii elektrycznej i wartość płatności na następny okres rozliczeniowy?

Prognozowana ilość energii elektrycznej na kolejne półrocze wyliczana jest indywidualnie dla każdego Klienta na podstawie ilości energii, jaką zużył w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Prognozowana wartość płatności za energię elektryczną na kolejne półrocze wyliczana jest jako suma:

 • prognozowanej ilości energii elektrycznej przemnożonej przez obowiązujące na dzień wystawienia prognoz ceny i stawki opłat oraz
 • wartości opłat stałych, niezależnych od ilości zużycia energii elektrycznej, dotyczących okresu prognozy.

Wszystkie ceny i stawki opłat dla Klientów indywidualnych (z grup taryfowych G) są cenami urzędowymi, wynikającymi z Taryfy TAURON Sprzedaż sp. z o.o. i Taryfy TAURON Dystrybucja S.A., zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

9. Czy mogę nie zgodzić się z wartością wyliczonej prognozy?

Tak, Klient może zmienić wysokość ustalonych dla siebie prognoz. Podstawą zmiany wysokości prognozy jest dostarczenie przez Klienta:

 • informacji o istotnych zmianach w poborze energii elektrycznej oraz
 • stanu licznika (pobierz plik).

Wartość prognozy dla każdego Klienta ustalana jest na podstawie ilości energii, jaką zużył w analogicznym okresie roku poprzedniego, w związku z tym może ona nie uwzględniać istotnych zmian w poborze energii elektrycznej przez Klienta. Dlatego, jeżeli np. Klient zamienił kuchenkę gazową na elektryczną lub zrezygnował z elektrycznego ogrzewania mieszkania, powinien upewnić się, dzwoniąc pod numer infolinii, czy nie będzie korzystniej dla niego, jeżeli zmieni wartość prognoz, odpowiednio je zmniejszając lub zwiększając. Uniknie w ten sposób wysokich niedopłat lub nadpłat po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

10. Co się stanie jeżeli wartość ustalonych dla mnie prognoz będzie mniejsza od wartości rzeczywistego zużycia energii elektrycznej w prognozowanym okresie?

Jeżeli po dokonaniu odczytu licznika i wystawieniu faktury rozliczeniowej okaże się, że wartość zapłaconych przez Klienta rachunków prognozowych była niższa od wartości faktycznego zużycia energii elektrycznej i usług dystrybucji powstanie niedopłata. Czyli okaże się, że Klient zapłacił mniej niż zużył. Wówczas wartość niedopłaty zostanie doliczona do pierwszego blankietu wpłat. Tym sposobem wartość pierwszej płatności będzie uwzględniać prognozę na następny okres rozliczeniowy oraz rozliczenie okresu minionego.

11. Co się stanie jeżeli wartość ustalonych dla mnie prognoz będzie większa od wartości rzeczywistego zużycia energii elektrycznej w prognozowanym okresie?

Jeżeli po dokonaniu odczytu licznika i wystawieniu faktury rozliczeniowej okaże się, że wartość zapłaconych przez Klienta blankietów prognozowych była wyższa od wartości faktycznego zużycia energii elektrycznej i usług dystrybucji powstanie nadpłata. Czyli okaże się, że Klient zapłacił więcej niż zużył. Wówczas wartość nadpłaty pomniejszy blankiety wpłat na następny okres rozliczeniowy (począwszy od pierwszego) lub będzie mogła zostać zwrócona Klientowi na jego wniosek (pobierz plik). Jeżeli Klient nie zażąda zwrotu nadpłaty, wartość prognoz na następny okres zostanie o nią pomniejszona.

12. Dlaczego pierwsza prognoza jest inna niż pozostałe?

Pierwszy blankiet może uwzględniać niedopłatę lub nadpłatę z rozliczenia. Niedopłata zawsze doliczana jest do pierwszego blankietu, natomiast niepobrana nadpłata pomniejsza kolejne blankiety wpłat, począwszy od płatnego najwcześniej.

13. Dlaczego pierwsza faktura w cyklu 6-miesięcznym w pierwszej tabeli zawiera wartości 0 zł?

Ze względu na specyfikę rozliczeń pierwsza faktura w systemie 6-miesięcznym będzie różniła się od docelowych faktur VAT:

 • nie będzie zawierać wartości faktycznego zużycia za miniony okres, a jedynie same wartości prognoz na następne miesiące,
 • może zawierać mniej niż sześć blankietów wpłat, w zależności od grupy odczytowej, do której Klient został przypisany.

14. Czy można być rozliczanym wg 2-miesięcznego cyklu rozliczeń?

Zgodnie z Taryfą TAURON Sprzedaż sp. z o.o. i Taryfą TAURON Dystrybucja S.A. Klient ma prawo wyboru cyklu rozliczeń, w którym chce być rozliczany. W tym celu należy złożyć Wniosek o zmianę warunków umowy kompleksowej. Pracownicy każdego z naszych Punktów Obsługi Klienta służą pomocą przy wypełnianiu takiego wniosku.
Proponujemy jednak wstrzymać się z taką decyzją do końca pierwszego okresu rozliczeniowego w cyklu 6-miesięcznym i przetestować nowy okres rozliczeniowy, który jest korzystny dla Klientów. Z rozliczeń w systemie prognozowym od wielu lat korzysta większość klientów spółki TAURON Sprzedaż. W obszarze krakowskim i będzińskim system ten funkcjonuje z powodzeniem od ponad dwudziestu lat. Klienci cenią go m.in. za możliwość zaplanowania wydatków na energię elektryczną nawet z półrocznym wyprzedzeniem, a także za to, że ponoszą mniejsze koszty opłat stałych. W skali roku klient rozliczany w systemie sześciomiesięcznym zapłaci o 21,11 zł brutto mniej od klienta rozliczanego w systemie dwumiesięcznym i aż o 53,73 zł brutto mniej od Klienta rozliczanego w systemie jednomiesięcznym. Część klientów wycofała swoje wnioski o rozliczanie raz na dwa miesiące, po przekonaniu się do nowego systemy.

15. Kiedy otrzymam pierwsze faktury w systemie prognozowym?

Klienci z obszaru wałbrzyskiego mogą spodziewać się pierwszych faktur w systemie prognozowym w marcu i kwietniu 2012 r.
Klienci z obszaru jeleniogórskiego i legnickiego mogą spodziewać się pierwszych faktur w systemie prognozowym w kwietniu i maju 2012 r.

Skontaktuj się z nami

Telefoniczna Obsługa Klienta: +32 606 0 606

Dla klientów z obszaru jeleniogórskiego: zmiana.rozliczen.JG@tauron-pe.pl
Dla klientów z obszaru legnickiego: zmiana.rozliczen.LG@tauron-pe.pl
Dla klientów z obszaru wałbrzyskiego: zmiana.rozliczen@tauron-pe.pl

Wypełnij kontakt

Prosimy o wypełnienie adresu bądź numeru ewidencyjnego:

 1. Adres do którego dostarczana jest energia elektryczna
 1. * wskazany w lewym górnym rogu wysłanego
  do Klientów pisma informacyjnego